ความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์ และการจัดงาน 50 ปี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดตั้ง เป็นคณะวิชาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2510 ต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรีแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 8 เมษายน 2511 จึงกำหนดวันดังกล่าวเป็นวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ

          ตลอดระยะเวลาห้าทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ตามมาตรฐานสากลที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างสมภาคภูมิ


          ในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะครบรอบ 50 ปี ในปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ตลอดปี 2561 เช่น งานคืนสู่เหย้า วิดยา ม.อ. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วิดิโอ 50 ปี 50 คลิป เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ หนังสือ 50 ปีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกิจกรรมระดมทุน “ต้นกล้าบานบุรี” เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กิจกรรมเฉลิมฉลอง 50 ปี

 

สร้างรูปโปรไฟล์เฉลิมฉลอง 50 ปี

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SCI SEED CAMP 2018

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

PACCON 2018

7 -9 กุมภาพันธ์ 2561

U.S.-JAPAN CONFERENCE

20-23 กุมภาพันธ์ 2561

วิดยา ม.อ. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน

18 มีนาคม 2561

ชีววิทยาโอลิมปิก

เมษายน 2561

งานคืนสู่เหย้า

19 พฤษภาคม 2561

Science and Technology

กรกฎาคม-ต้นสิงหาคม 2561

Synchronization of local culture

สิงหาคม 2561

IBSC

ตุลาคม 2561

STAC2018

 

หนังสือครบรอบ 50 ปี คณะฯ

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

เสื้อที่ระลึก 50 ปี

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

ของที่ระลึก

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

50 ปี 50 คลิป

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

กองทุนต้นกล้าบานบุรี คณะวิทยาศาสตร์

ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสมทบกองทุน เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายชื่อผู้สมทบเข้ากองทุนต้นกล้าบานบุรี
คณะวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา โดยคัดเลือกจากนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนศึกษาที่ 2 ทุนต้นกล้าบานบุรีเป็นทุนการศึกษาในลักษณะทุนให้เปล่า กำหนดเงื่อนไขข้อผูกพันด้านผลการเรียนและ
ความประพฤติ

-กองทุนต้นกล้าบานบุรี
     *ทุนบานบุรี ประเภทผลการเรียนดีเด่น สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจนจบหลักสูตร ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท รวม 7 ภาคการศึกษา (126,000 บาทต่อทุน)
     *ทุนบานบุรี ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนจนจบหลักสูตร เดือนละ 3,000 บาท รวม 3 ปี 6 เดือน (126,000 บาทต่อทุน) ร่วมบริจาคตามจำนวนที่ต้องการให้ (คณะจะนำเงินส่วนนี้ไปรวมกันเป็น 1 ทุน)

- สนใจทุนอื่น ๆ โปรด Click ที่นี่ค่ะ  

หมายเหตุ เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
มีสิทธิหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือ
หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ
แล้ว โดยอ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกา

โอนเงินเข้ากองทุนผ่านบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อบัญชี กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
เลขที่บัญชี 565 –2-18810-7
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

บริจาคโดยตรงได้ที่
งานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยกิจการนักศึกษา
โทร. 0-7428-8033 หรือ
E-mail: supitcha.n@psu.ac.th


ร่วมบริจาคกองทุนต้นกล้าบานบุรี

หรือ

ดาวน์โหลดแบบตอบรับการสนับสนุน
กองทุนต้นกล้าบานบุรี คณะวิทยาศาสตร์

.PDF .DOC

สื่อประชาสัมพันธ์